Onko tuotteen CE-merkintä laadun tae?

Yksittäinen tuote voidaan saada CE-merkinnän yhden tai useamman direktiivin perusteella, näin esim. ilmastointikoneen osalta. Ilmastointikoneen on täytettävä ekosuunnitteludirektiivin mukaiset energiatehokkuusvaatimukset, mutta sen lisäksi sen osien on täytettävä mm. rakennustuoteasetuksen mukaisten harmonisoitujen standardien esittämät vaatimukset.

CE-merkintää ei myönnä mikään viranomainen tai muu kolmas taho. CE-merkintä on merkintä, jolla tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja vakuuttaa, että tuote täyttää tuotetta koskevien EU-direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset. Merkinnän kiinnittää valmistaja tai valmistajan valtuuttama edustaja.

CE-merkinnän käyttö on pakollista niiden tuotteiden kohdalla, joita jokin direktiivi suoraan koskee tai josta on annettu harmonisoituja standardeja. Vaatimuksiin kuuluu myös, että tuotteen valmistaja antaa tuotteiden ominaisuuksista vakuutuksen. Siinä tuote yksilöidään ja sen ominaisuudet ilmoitetaan, ei kuitenkaan välttämättä kaikkia, suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance -DoP) CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella.

Suoritustasoilmoitus tehdään määrämuotoiselle lomakkeelle. Sillä ilmoitetaan CE-merkityn tuotteen olennaiset ominaisuudet yhdenmukaistetun standardin (hEN) tai vapaaehtoisen eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukaisesti.

Eurooppalainen tekninen arviointi, eli ETA, voidaan myöntää rakennustuotteille, joille ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia, tai tuotestandardin testimenetelmät eivät sovellu tuotteelle. ETA on vapaaehtoinen, CE-merkintään johtava tekninen arviointi, joka on tarkoitettu erityisesti uusille, innovatiivisille tuotteille. Jos valmistaja on hankkinut tuotteelleen ETA-arvioinnin, kyseisen valmistajan tuote on CE-merkittävä. Eurooppalaisia teknisiä arviointeja myöntää Suomessa mm. Eurofins Expert Services Oy (aikaisemmin VTT Expert Services Oy).

Silloin kun tuotteessa on säädösten mukainen CE-merkki, se voidaan saattaa markkinoille kaikkialla EU-alueella. CE-merkki ei kuitenkaan takaa, että tuote soveltuisi myös Suomessa käytettäväksi. CE-merkki ilmoittaa vain, että valmistajan ilmoittamat tuotteen ominaisuudet ovat standardin mukaisia. Tuotteelta voi siis puuttua joku Suomessa välttämätön ominaisuus, kuten esim. pakkasenkestävyys. Kansalliset säädökset saattavat edellyttää myös tuotteelta ominaisuuksia, jotka eivät kuulu ao. asetuksen tai harmonisoidun standardin piiriin. CE-merkki ei siis takaa sitä, että rakennustuote soveltuisi käytettäväksi Suomessa. Direktiivin mukaan se voidaan kuitenkin saattaa markkinoille Suomessa. Suunnittelijan tai sen, joka tuotteen lopullisesti valitsee, on siis varmistettava tuotteen suoritustasoilmoituksesta, että tuotteella on Suomessa käytön edellyttämät omaisuudet.

CE-merkki ei ole myöskään korkean laadun tae, vaikka siitä olisi ilmoitettu kaikki vaadittavat ominaisuudet, koska ominaisuus saattaa vaihdella laajalla alueella esim. materiaalivahvuuden, jäykkyyden, ilmatiiviyden tms. osalta. Suunnittelijan ja sen, joka lopullisesti tuotteen valitsee, on varmistauduttava, että tuotteen laatu on haluttu.

CE-merkintä ei siis

  • ole yleinen turvallisuusmerkki
  • takaa, että tuote olisi erityisen laadukas tai helppokäyttöinen
  • erottele tuotteiden paremmuutta.

CE-merkintä ei näin ollen välttämättä helpota suunnittelijan työtä, mutta toisaalta saattaa helpottaa, koska tuotteet on testattu vertailukelpoisilla tavoilla ja ilmoitettuihin ominaisuuksiin voi luottaa. Käytännössä suunnittelijalla tuskin on aikaa selvittää monenkaan tuotteen ominaisuuksia valmistajan suoritustasoilmoituksesta, puhumattakaan urakoitsijasta. Vastuun pitäisi käytännössä olla myyjällä, maahantuojalla ja jopa tukkukaupalla. Saattaisi olla tarpeen keskeisten tuotteiden osalta perustaa tietokanta Suomeen sopivista, riittävän laadukkaista tuotteista.

Suomessa CE-merkin käytön valvonta kuuluu Tukesille (CE-merkinnästä https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/ce-merkinta).

Tukes selventää CE-merkin käyttöä nettisivuillaan seuraavan ilmanvaihtokonetta koskevan esimerkin avulla:

Ilmanvaihtokone on rakennustuote, jolla ei ole rakennustuoteasetuksen mukaista yhdenmukaistettua tuotestandardia, joten jos valmistaja ei ole hakenut ja saanut eurooppalaista teknistä arviointia tuotetta ei voi CE-merkitä rakennustuoteasetukseen perustuen. Ilmanvaihtokoneilla on kuitenkin 1.1.2016 alkaen ekosuunnittelusäädöksiin liittyviä vaatimuksia. Ilmanvaihtokoneiden pitää siten olla CE-merkittyjä ekosuunnitteludirektiiviin perustuen. Ekosuunnitteludirektiiviin liittyvä CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää ekosuunnittelusäädösten minimivaatimukset (mm. energiatehokkuus). Muut ilmanvaihtokoneeseen liittyvät oleelliset tekniset ominaisuudet täytyy osoittaa eräitä rakennustuotteita koskevan tuotehyväksyntälain (954/2012/ mukaisesti.

Vastaa